Terms and Conditions

ALGEMENE WEBSHOPVOORWAARDEN MARIEKE STOOP INTERNATIONAL B.V.

VERSIE 1 AUGUSTUS 2018 

  

I.         ALGEMEEN

1.     Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en offertes waarbij Marieke Stoop International B.V., verder te noemen “de Gebruiker”, zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten en/of het verkopen van Goederen aan een (rechts)persoon, verder te noemen “de Klant”.
 • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van de Gebruiker en eventuele andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken hulppersonen.
 • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt op voorhand nadrukkelijk door de Gebruiker van de hand gewezen.
 • De Gebruiker heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant wordt geacht iedere wijziging van de algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd indien deze binnen zeven dagen na kennisgeving van de wijzigingen door de Gebruiker haar bezwaren niet schriftelijk bij de Gebruiker heeft gemeld.
 • Voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze algemene voorwaar-den, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 • Voor zover deze algemene voorwaarden zijn vertaald in een andere dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.
 • Indien op grond van de Overeenkomst sprake is van Dienstverlening zijn naast de artikelen onder I. ALGEMEEN ook de artikelen onder II. DIENSTEN van toepassing. Indien op grond van de Overeenkomst sprake is van levering van Goederen zijn naast de artikelen onder I. ALGEMEEN ook de artikelen onder III. GOEDEREN van toepassing. Indien op grond van de Overeenkomst sprake is van zowel Dienstverlening als van levering van Goederen, zijn naast de artikelen onder I. ALGEMEEN, zowel de artikelen onder II. DIENSTEN als onder III. GOEDEREN van toepassing.

2.     Definities

 • Aanbod betekent elk door de Gebruiker en de Klant verzonden vrijblijvend voorstel dat als doel heeft het al dan niet via elektronische weg sluiten van een Overeenkomst;
 • Bedenktijd betekent de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 • Consument betekent iedere natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
 • Dienst betekent de diensten aangeboden door de Gebruiker, waaronder doch niet uitsluitend wordt verstaan (online) cursussen en evenementen;
 • Gebruiker betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Marieke Stoop International B.V.;
 • Goederen betekent alle op grond van de Overeenkomst door de Gebruiker aangeboden, te leveren of geleverde Goederen;
 • Klant betekent iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst met de Gebruiker is aangegaan althans hiertoe voornemens is;
 • Ondernemer betekent de natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt;
 • Overeenkomst betekent de schriftelijke overeenkomst tussen de Gebruiker en de Klant waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort Dienst, Gebruiker Diensten zal verrichten en/of Goederen zal verkopen aan Klant, waaronder de Overeenkomst op Afstand;
 • Overeenkomst op afstand betekent de Overeenkomst die tussen de Gebruiker en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem door verkoop of Dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de Gebruiker en de Klant en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
 • Schriftelijk betekent op schrift of per e-mail.

 

3.     Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes van de Gebruiker zijn vrijblijvend en kunnen door de Gebruiker te allen tijde worden herroepen, ook nadat het Aanbod door de Klant is aanvaard.
 • De Overeenkomst tussen de Klant en de Gebruiker komt tot stand hetzij door het ondertekenen en retourneren door de Klant van de door Gebruiker aan de Klant toegezonden offerte hetzij door het ondertekenen en retourneren door de Klant van de door Gebruiker aan de Klant toegezonden opdrachtbevestiging.
 • Partijen komen de duur, het tarief en nadere voorwaarden in de Overeenkomst overeen.

 

4.     Herroepingsrecht Consument

 • Voor zover de Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Consument op afstand tot stand komt, kan de Consument de Overeenkomst op Afstand binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden.
 • Indien de Consument met inachtneming van lid 1 de Overeenkomst op Afstand wil ontbinden, ontbindt de Consument de Overeenkomst op Afstand schriftelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring aan de Gebruiker. De ontbindingsverklaring dient binnen de termijn als genoemd in artikel 1 te zijn verzonden door de Consument. De Consument kan gebruikmaken van het modelformulier dat in artikel 4.3 is opgenomen, hetgeen in ieder geval een ondubbelzinnige verklaring is.
 • Het modelformulier als genoemd in artikel 2 luidt als volgt:

Aan:

Marieke Stoop International B.V.

T.a.v. mevrouw M. Stoop

Postbus 56946

1040 AX Amsterdam

e-mail: contact@mariekestoop.com  

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de volgende dienst: [aanduiding dienst]* herroep/herroepen

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling]

[Naam Consument(en)]

[Adres Consument(en)]

[Handtekening Consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 1. De Gebruiker vergoedt alle betalingen door de Consument onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Gebruiker op de hoogte is gesteld van de ontbinding van de Overeenkomst door de Consument. De Gebruiker gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk instemt met een andere methode. Voor de terugbetaling brengt de Gebruiker geen kosten in rekening.

5.     Prijs en Betaling

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Klant aan de Gebruiker een vaste prijs verschuldigd welke door de Gebruiker in diens aanbieding en/of offerte wordt bepaald. De tarieven worden jaarlijks aangepast. Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen.
 • De Klant is verplicht de in rekening gebrachte vergoeding binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen. De Klant kan zich met betrekking tot de verplichting tot betaling van de factuur niet op opschorting beroepen. De Klant is, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn, welke geldt als een fatale termijn. Zodra de betalingstermijn is verstreken, is de Klant de wettelijke handelsrente en vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke laatste ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt, met een minimum van € 200,00. Indien de Klant een Consument is, is de Klant de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat de Klant is aangemaand te betalen en betaling niet binnen 15 dagen nadat de aanmaning door Klant is ontvangen, heeft plaatsgevonden.
 • De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd van de Klant zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen. De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst op te schorten tot de door Gebruiker verlangde zekerheid door de Klant is gegeven.
 • De Gebruiker kan niet aan de door haar vermelde prijzen worden gehouden op het moment dat aangeeft dat haar Aanbod dan wel een onderdeel van haar Aanbod een kennelijke vergissing, druk- of zetfout, misslag of verschrijving bevat.
 • De Gebruiker is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
 • Prijswijzigingen zoals omschreven in artikel 5, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan de Klant. Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden ontleend tot levering tegen eerder door de Gebruiker vermelde prijzen.

6.     Overmacht

 • Van overmacht aan de zijde van Gebruiker is sprake, indien de Gebruiker wordt verhinderd aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden die zij redelijkerwijs niet kan beïnvloeden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van de Gebruiker, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Klant aan de Gebruiker zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan de Gebruiker is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) oorlog, (vii) werkbezetting, (viii) staking, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van de Gebruiker om wat voor reden dan ook.
 • Een overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de Gebruiker door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 • Indien door overmacht de leveringstermijn meer dan drie maanden wordt vertraagd, zijn zowel de Gebruiker als de Klant bevoegd de Overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte partieel te ontbinden.

7.     Intellectuele Eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten van de Gebruiker op al hetgeen de Gebruiker in de uitvoering van de Overeenkomst aan de Klant verstrekt, waaronder in ieder geval tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, ontwerpen, processen en modellen, blijven berusten bij de Gebruiker en mogen door Klant slechts worden gebruikt ter uitvoering van de Overeenkomst. Na afloop van de Overeenkomst worden de desbetreffende documenten en informatie op eerste verzoek van de Gebruiker aan de Gebruiker geretourneerd.
 • Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten ontstaan, dan berusten de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, bij de Gebruiker. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten krachtens de wet bij de Klant komen te rusten, draagt de Klant deze intellectuele eigendomsrechten bij voorbaat over aan de Gebruiker en zal de Klant indien nodig haar medewerking verlenen aan deze overdracht en verleent zij voorts bij voorbaat een volmacht waarmee de Gebruiker al hetgeen kan doen wat nodig is waardoor de intellectuele eigendomsrechten bij de Gebruiker komen te rusten. Klant doet, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten die bij de wederpartij blijven berusten.
 • Indien de Gebruiker aan de Klant een gebruiksrecht geeft dan is dat altijd op basis van een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie, welke is beperkt tot het overeengekomen gebruik.
 • Bij overtreding van het in de leden 1 en 2 bepaalde zal de Gebruiker zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 50.000,00 aan de Klant verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de Gebruiker tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Partijen wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

8.     Aansprakelijkheid

 • De Gebruiker sluit iedere aansprakelijkheid en/of risicoaansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data en alle andere vormen van directe en/of indirecte schade veroorzaakt door de Gebruiker en/of haar ondergeschikten en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of door haar verkochte Goederen uitdrukkelijk uit, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Mocht de uitsluiting van de aansprakelijkheid in lid 1 geen standhouden, dan is de vergoeding daarvan beperkt tot maximaal eenmaal het factuurbedrag van de Overeenkomst (exclusief btw) waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, althans tot dat deel van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft. De vergoeding van de schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de Gebruiker in voorkomend geval uitbetaalt, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de Gebruiker komt.
 • Klant zal de Gebruiker op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op de Gebruiker ter zake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

9.     Privacy

 • Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming door de Gebruiker of de Klant worden verwerkt, komen de Gebruiker en de Klant schriftelijk een verwerkersovereenkomst overeen die voldoet aan het bepaalde in de Algemene verordening gegevensbescherming.
 • De Klant vrijwaart de Gebruiker voor de aan de Gebruiker opgelegde bestuurlijke sancties, herstelsancties en bestraffende sancties in het kader van verwerkingen die de Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst uitvoert.

10.  Rechten en Verplichtingen

 • De Klant kan vorderingen op de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, niet overdragen aan een derde. Dergelijke vorderingen zijn nadrukkelijk niet overdraagbaar. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.
 • Het is de Klant niet toegestaan zonder de schriftelijke voorafgaande goedkeuring van de Gebruiker enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

11.  Partiële nietigheid of vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze algemene voorwaarden in hun geheel nietig of vernietigbaar zijn dan wel dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (en vervolgens vernietigd) mocht zijn, wordt zij door de Gebruiker vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benadert.

 

12.  Verval van recht, toepasselijk recht en forumkeuze

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van de Klant jegens de Gebruiker in ieder geval één jaar na de dag waarop de verleende dienst waarmee de vordering verband houdt aan de Klant is gefactureerd, tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke naar aanleiding van door deze algemene voorwaarden beheerste verhoudingen tussen de Klant en de Gebruiker mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van Rechtbank Amsterdam of het Nederlands Arbitrage Instituut, naar keuze van de Gebruiker. Indien de Klant Consument is, heeft de Consument gedurende één maand nadat de Gebruiker zich op dit beding heeft beroepen de gelegenheid te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

II.         DIENSTEN

13.  Uitvoering van de Overeenkomst

 • De Klant is gehouden alle noodzakelijke medewerking te verlenen voor de correcte en tijdige uitvoering van de Overeenkomst. De Klant draagt – indien van toepassing – zorg voor adequaat systeembeheer, dat wil zeggen dat het systeem goed en veilig werkt. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aangeleverde gegevens. Op verzoek van de Klant zal de Gebruiker ter beschikking gestelde stukken aan de Klant na uitvoering van de Overeenkomst retourneren.
 • De Gebruiker voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de toepasselijke (beroeps)regelgeving en zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend dienstverlener uitvoeren. De Gebruiker heeft het recht de werkzaamheden door een ander uit te laten voeren.
 • Een overeengekomen leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en niet als fatale termijn.
 • Alle verplichtingen aan de zijde van de Gebruiker jegens de Klant hebben te gelden als een inspanningsverplichting. De Gebruiker kan het resultaat van de door haar uitgevoerde en/of uit te voeren verplichting(en) niet garanderen.

14.  Klachten

 • De Klant dient de verrichte werkzaamheden en van de Gebruiker ontvangen stukken c.q. prestaties direct op juistheid en volledigheid te controleren en eventuele klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, schriftelijk aan de Gebruiker kenbaar te maken. Daarna kan de Klant er geen beroep meer op doen dat de prestaties van de Gebruiker een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst opleveren en vervallen daarmee haar rechten, tenzij de Klant kan aantonen dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 • Het zonder protest behouden of betalen van facturen betekent dat de Klant instemt met de verrichte werkzaamheden en het gefactureerde bedrag, waaronder wordt begrepen de in rekening gebrachte tijdbesteding, tarieven en onkosten.
 • Indien de Klant een klacht tijdig kenbaar heeft gemaakt, zoals beschreven in artikel 1 van dit artikel, treden de Gebruiker en de Klant zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg. Klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op. 

15.  Beëindiging van de Overeenkomst

 • Indien de Gebruiker en de Klant een Overeenkomst voor bepaalde tijd zijn overeengekomen, eindigt deze van rechtswege en is tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Klant niet mogelijk. Indien de Klant en de Gebruiker een Overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen, kan de Gebruiker de Overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De Gebruiker heeft zonder opgave van redenen het recht een Overeenkomst schriftelijk (tussentijds) op te zeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 • Indien de Klant een Consument is, mag de Consument in afwijking van lid 1, eerste en tweede volzin, de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De Gebruiker heeft alsdan recht op betaling van de gemaakte onkosten verbonden aan de uitvoering van de Overeenkomst, vergoeding van schade als bedoeld in artikel 406, lid 2 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek en een redelijk loon als bedoeld in artikel 411 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek. Indien de Dienstverlening bestaat uit deelname door de Consument aan een cursus, congres, lezing, workshop, studiedag, excursie of training of een vorm van Dienstverlening van soortgelijke strekking mag de Consument de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van de volgende vergoeding van de prijs:
 1. Tot twee maanden voor aanvang: kosteloos;
 2. Van twee maanden tot één maand voor aanvang: 25% van de prijs;
 3. Van één maand tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de prijs;
 4. 14 dagen of minder voor aanvang of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst: 100% van de prijs.
  • De Overeenkomst kan door de Gebruiker met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring aan de Klant worden ontbonden, indien de Klant één of meer van de bepalingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, onverminderd het recht van de Gebruiker om van de Klant schadevergoeding te vorderen.
  • De Overeenkomst kan voorts door de Gebruiker met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring aan de Klant worden ontbonden indien:
 5. de Klant faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 6. de Klant surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
 7. Op de Klant de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 8. Beslag op het geheel of een gedeelte van de goederen van de Klant wordt gelegd;
 9. de Klant komt te overlijden;
 10. de Klant wordt ontbonden;
 11. de Klant onder curatele of bewind wordt gesteld;
 12. na het sluiten van de Overeenkomst aan de Gebruiker andere omstandigheden ter kennis komen die de Gebruiker goede grond geven te vrezen dat Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

een en ander onverminderd het recht van de Gebruiker om van de Klant schadevergoeding te vorderen. 

16.  Overname Personeel

 • Het is de Klant verboden om tijdens de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging daarvan werknemer(s) van de Gebruiker en van de aan haar gelieerde vennootschappen in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden te laten verrichten, tenzij de Gebruiker daarvoor schriftelijk toestemming aan de Klant heeft verleend. Aan deze toestemming kan de Gebruiker voorwaarden verbinden.
 • Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de Klant zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 50.000,00 aan de Gebruiker verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de Gebruiker tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten. Partijen wijken hierbij uitdrukkelijk af van het bepaalde in artikel 92, lid 2 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek. 

III.         GOEDEREN

17.  Prijzen en verpakkingen

 • Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en btw, maar exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen, tenzij anders vermeld. Per bestelling wordt, eventueel afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de website vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.
 • De Gebruiker is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde Goederen aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen en dergelijke. De Consument heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden.

18.  Verplichtingen Consument Tijdens Bedenktijd

 • Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Goed en de verpakking. Hij zal het Goed slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Goed vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Goed slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Goed indien die waardevermindering het gevolg is van een manier van omgaan met het Goed die verder gaat dan toegestaan als genoemd in artikel 1.

19.  Aflevering Goederen

 • De Gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de Goederen.
 • De levering van de Goederen aan de Klant geschiedt conform de leveringsconditie af fabriek (Ex Works), zoals bepaald in de Incoterms 2010.
 • De Gebruiker zal - onverminderd het bepaalde in artikel 6 - geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De levertermijn van 30 dagen wordt verlengd met de levertermijn van de Goederen die de Gebruiker dient te bestellen bij haar leveranciers. De Klant wordt alsdan geïnformeerd over de te verwachten levertermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Overschrijding van de levertermijn heeft jegens de Gebruiker nimmer te gelden als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van Goederen berust bij de Gebruiker tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Goederen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Goederen berust bij de Gebruiker zodra het desbetreffende Goed het magazijn van de Gebruiker verlaat.
 • De Gebruiker behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
 • De Gebruiker mag, mits zij de Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Goederen met een verschillende levertijd weigeren.

20.  Eigendomsvoorbehoud

 • De Gebruiker behoudt zich het eigendomsrecht voor totdat alle hierna te noemen vorderingen van de Gebruiker op de Klant zijn voldaan:
 1. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door de Gebruiker aan de Klant krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren Goederen;
 2. vorderingen krachtens een Overeenkomst als bedoeld onder artikel 20.1 sub a tevens ten behoeve van de Klant verrichte of te verrichten werkzaamheden;
 3. vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.
  • De Klant moet de Goederen zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de Gebruiker bewaren.
  • Zolang op de geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust, kan de Klant de Goederen niet op enige wijze verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
  • De Klant moet de Gebruiker direct Schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendomsrechten of overige rechten te hebben op de Goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
  • De Klant moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de Gebruiker op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
  • Indien de Klant een Ondernemer betreft en in strijd handelt met de bovenstaande bepalingen van dit artikel of de Gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan haar en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Ondernemer te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de Gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een Schriftelijke mededeling, te ontbinden.
  • De Klant kan vorderingen op de Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, niet aan een derde. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 83, lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek.

21.  Conformiteit, garantie, klachtenregeling en reclame

 • De Gebruiker staat er voor in dat de Goederen voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Slechts indien overeengekomen, staat de Gebruiker er tevens voor in dat het Goed geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • De Klant dient de geleverde Goederen bij aflevering te onderzoeken, hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, door te controleren:
 1. of de juiste Goederen zijn geleverd;
 2. of de geleverde Goederen wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
 3. of de geleverde Goederen voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
  • De Klant dient klachten binnen 5 werkdagen na de aflevering Schriftelijk aan de Gebruiker te melden. De Consument dient een klacht binnen bekwame tijd na de ontdekking aan de Gebruiker te melden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.
  • Bij de Gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraag, wordt door de Gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Indien de Klant geen melding maakt van gebreken en/of klachten binnen de in artikel 3 genoemde termijn, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
  • Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Goederen vervalt bovendien, indien:
 4. Goederen niet (meer) te identificeren zijn als afkomstig van de Gebruiker;
 5. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Goederen;
 6. de Gebruiker niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de gebreken te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
 7. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
  • Indien door de Klant is aangetoond dat de Goederen niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft de Gebruiker de keuze hetzij de desbetreffende Goederen tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Goederen dan wel de factuurwaarde daarvan de restitueren. Op een nieuwe levering overeenkomstig dit lid zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
  • Een reclame betreffende geleverde Goederen beïnvloedt niet de verplichtingen van de Klant uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties en geven de Klant niet het recht de betaling van vorderingen van de Gebruiker op te schorten. 
Sale

Unavailable

Sold Out